/ 3 نظر / 28 بازدید
peter

چه قلم نو جوانیه زیبایی . مرسی نسیبه

مهران

قلم نوجوانی ات از قلم هزار جوان و میانسال و بزرگسال زیباتر و لطیف تر و بی ریاتر است و "از دل برآمده". خیلی بر دلم نشست: ...از آنجا که ذات هر انسان در سفر پدیدار میشود ،به همین دلیل خدا مارا به این سفر چند ساله فرستاده تا ماهیت و ذات خود را نشان دهیم... ... به یاد آور روزی را که گریه کردی برای آمدن و روزی را که گریه میکنی برای رفتن به دنیای دیگر ، به یاد آر روزی را که لب گشودی و روزی که قفلی بر دهانت برای همیشه زده میشود... به خاطر بسپار، به یاد آر، فراموش مکن...

Peter

نمیدونم چرا بهو دلم برای دختر باران تنگ شد [ناراحت][ناراحت]