با من تماس بگير خدايا !!!

 

هر روز

 شيطان لعنتی

خط های ذهن مرا

اشغال می کند

هی با شماره های غلط زنگ می زند، آنوقت

من اشتباه می کنم و او

با اشتباه های دلم

حال می کند

    *‌‌ * *

ديروز يک فرشته به من می گفت:

(( تو گوشی دل خود را ، کج گذاشتی

آن وقت ها که خدا به تو می زد زنگ

آخر چرا جواب ندادی

چرا بر نداشتی؟ ))

يادش بخير

آن روز ها

مکالمه با خورشيد

دفترچه های ذهنی کوچک من را

سرشار خاطره می کرد

امروز پاره است

آن سيم ها  

که دلم را تا آسمان مخابره می کرد

  * * *

اما با من تماس بگير خدايا

حتی هزار بار

لطفا پيام خودت را

روی پيامگير دلم  بگذار 

/ 0 نظر / 4 بازدید