باز محرم شد و دلها شکست...!

...و حسین (ع) راز سرخی ست که عاشورا برملا می شود!!!

ashora_2003.jpg

به آسمان بنویسید :ابر کم داریم

و بر زمین که چو خورشید داغ و تبداریم

فرات از خجلت در زمین فرو رفته است

و ما در اوج عطش از ستاره سرشاریم

خیال می کنی ای آفتاب او تنهاست؟

اگر که ماه نباشد همه علمداریم

به کوری چشم آفتاب می خواهیم

به عشق صبح ۲ رکعت نماز بگذاریم

بگو به هر چه که نامرد تیغ بردارند

دمی که مثل علی سر به سجده بر داریم

درخت ها به کدامین طرف گریخته اند؟

رها کن ...آه بیا سر به نیزه بسپاریم

به ما به ماه سر نیزه ها نگاه کنید

که چشم خیره خورشید را می آزاریم

و در زمان و زمین منتشر شدیم ؛ آری

به آسمان بنویسید ابر می کاریم

/ 1 نظر / 9 بازدید